Kontroling v podjetju

kontorling

Kontroling je podporna dejavnost poslovodstvu, natančneje, gre za informacijsko podporo poslovodstvu. Ta podpora se zagotavlja s pravočasnimi kontrolnimi in analitskimi informacijami o poslovanju podjetja in njegovem poslovnem okolju, ki naj bi bile čim bolj usmerjene v prihodnost. Ker je nadzorovanje poslovanja ena ključnih funkcij menedžmenta podjetja, predstavlja kontroling osnovni instrument upravljanja in nadzora v podjetju. Kontroling se izvaja s pomočjo sofisticiranih informacijskih sistemov. Podatki, ki jih sistem generira, so podlaga za odločanje. Končni izdelek pa so poročila, na osnovi katerih poslovodstvo ocenjuje napredek in stanje poslovanja ter sprejema strateške in operativne odločitve.

Naloge kontrolinga

Naloge kontrolinga morajo biti usklajene s cilji kontrolinga, ki temeljijo na ciljih posameznega podjetja. Naloge delimo v štiri sklope, in sicer: zagotavljanje trajnega obstoja podjetja, usmerjanje oziroma načrtovanje v podjetju, presojanje in uravnavanje poslovanja ter poslovno informiranje. Na področju zagotavljanja trajnega obstoja podjetja mora kontroling vodstvu priskrbeti potrebne strokovne podlage za odločanje v zvezi z nadaljnjim razvojem podjetja in njegovim trenutnim stanjem. Vodstvo pa mora imeti izoblikovan temeljni cilj podjetja. Prav tako ima ta dejavnost svojo nalogo tudi v naslednji fazi načrtovanja, ko se načrtuje razvoj podjetja (strateško načrtovanje) ter se določajo cilji podjetja in načini njihovega uresničevanja (operativno načrtovanje). Poleg načrtovanja skrbi tudi za nadziranje in analiziranje uresničevanja načrtovanih nalog. Vseskozi spremlja prisotnost ustreznega notranjega nadzora. Če opazi odmike med načrtovanim in uresničenim, analizira vzroke in sproži popravljalne akcije. Ker so danes informacije ključne za dobro poslovanje podjetja in ker je informacijski sistem jedro vsakega kontrolinga, mora vsem ravnem menedžmenta zagotavljati vse potrebne informacije.

moje računovodstvo

Strateški in operativni kontroling

V okviru kontrolinga razlikujemo dve osnovni podkategoriji, in sicer operativni in strateški. Operativni kontroling zagotavlja poslovodstvu strokovno podporo z namenom povečanja učinkovitosti poslovanja. Njegova temeljna naloga je zagotoviti strokovno podporo poslovodstvu pri dviganju ravni donosnosti in gospodarnosti, ohranjati kapital in plačilno sposobnost ter usklajeno uporabljati orodja operativnega kontrolinga. Strateški kontroling pa je usmerjen k doseganju čim večje poslovne uspešnosti podjetja, stremi k ustvarjanju pravih proizvodov in storitev. Cilj strateškega je dolgoročni obstoj podjetja. Usmerjen je h graditvi dejavnikov uspeha podjetja v prihodnosti, povečevanju njegove vitalnosti in izboljšanju njegovih možnosti za trajni uspeh.

Priporočene vsebine

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja