• Na spletni strani je objavljena javna zbirka vsebin, katere lahko prebirajo vsi uporabniki interneta,
  • vse vsebine na spletni strani so avtorsko delo in so v lasti spletne strani,
  • vsi članki so podpisani z začetnicami, z imenom in priimkom ali z drugim vzdevkom,
  • članki z neprimerno (žaljivo ali spam) vsebino ne bodo objavljeni, oziroma bodo nemudoma odstranjeni,
  • v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov se zavezujemo, da osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam,
  • lastnik spletne strani (kljub strogemu nadzoru) ne more zagotoviti, da uporabniki spletne strani vsebin te strani ne bodo posredovali po drugih internetnih portalih ali jih uporabljali v škodo drugih oseb,
  • če kateri od uporabnikov meni, da mu je bila zaradi objave določene vsebine storjena škoda, ali je zaradi te vsebine osebno prizadet, bo ta vsebina nemudoma izbrisana iz spletne strani,
  • vsi prispevki, ki ne bodo napisani v skladu s smernicami našega urednika, bodo prav tako odstranjeni,
  • avtor lahko ostane tudi anonimen, če je prispevek napisan v skladu z usmeritvami urednika,
  • z objavo prispevka na spletni strani, le – ta postane last spletne strani in jo lahko spletna stran poljubno uporablja,
  • spletna stran ne sledi navadam uporabnikov.